Όροι Διαγωνισμού "Πές το με ένα Γλυκό " | Γατίδης - Αρτοποιία Ζαχαροπλαστική

Όροι Διαγωνισμού "Πές το με ένα Γλυκό "

Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η εταιρία άρτου, ζαχαροπλαστικής και τροφίμων ΓΑΤΙΔΗΣ Α.Β.Ε.Ε., που εδρεύει στο 3ο χλμ. Σερρών-Δράμας, 621 00, τηλ. 23210 66356, τηλεομοιοτυπία (φαξ): 23210 66801, e-mail: info@gatidis.gr, www.gatidis.gr, (εφεξής ΓΑΤΙΔΗΣ) διοργανώνει τον παρόντα διαγωνισμό/προωθητική ενέργεια με τίτλο «Πές το με ένα γλυκό» (εφεξής «ο Διαγωνισμός»), σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους συμμετοχής (εφεξής οι «Όροι»), οι οποίοι θα είναι αναρτημένοι και διαρκώς ενημερωμένοι κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού σε μορφή PDF στο δικτυακό τόπο www.gatidis.gr.
1. Οποιοσδήποτε συμμετέχων ή τρίτος δικαιούται να έχει πρόσβαση στους όρους του Διαγωνισμού, όπως αυτοί είναι αναρτημένοι στην ανωτέρω ιστοσελίδα.
2. Σκοπός των παρόντων όρων είναι ο καθορισμός των όρων συμμετοχής στο Διαγωνισμό για κάθε ενδιαφερόμενο/-η, καθώς και της σχετικής ανάδειξης των νικητών στο πλαίσιο του Διαγωνισμού αυτού.
3. Η ΓΑΤΙΔΗΣ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς τους παρόντες όρους κατά την απόλυτη κρίση της, να παρατείνει, να μειώνει τη διάρκεια ή και να ματαιώνει το Διαγωνισμό, καθώς και να ανακαλεί ή αλλάζει τα δώρα/έπαθλα, για οποιονδήποτε λόγο και οποτεδήποτε με σχετική δημοσίευση-ανάρτηση στους παραπάνω δικτυακούς τόπους/σελίδες ή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που διαχειρίζεται. Κάθε τέτοια μεταβολή θα είναι δεσμευτική για κάθε συμμετέχοντα. Η ΓΑΤΙΔΗΣ δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη λόγω των ανωτέρω τροποποιήσεων.

Β. ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
1. Αντικείμενο του Διαγωνισμού
Ο διαγωνισμός αφορά τους τυχερούς που αγόρασαν πάστα, κύπελο γλυκού και τούρτα στο διάστημα 7 έως και 14 Φεβρουαρίου 2022 , και δήλωσαν συμμετοχή αφήνοντας τα στοιχεία τους στις κάλπες των καταστημάτων.

Στο διαγωνισμό συμμετέχουν τα παρακάτω καταστήματα της ΓΑΤΙΔΗΣ με την επωνυμία Γατίδης Fresh:
• Θεσσαλονίκη: Παπαναστασίου 89 & Κανάρη 26 – Χαριλάου, Γ.Λαμπράκη 164 – Άνω Τούμπα, Ελ. Βενιζέλου 76 - Αμπελόκηποι, Εθνικής Αντιστάσεως 23 - Καλαμαριά, Αγίας Σοφίας (Εγνατία) – Κέντρο, Ασπροβάλτα Εγνατίας 25 και Π. Μελά (γωνία), Πασσαλίδη 63 – Καλαμαριά, Μεταμορφώσεως 31 – Καλαμαριά.

• Σέρρες: Κωνσταντινουπόλεως 3, Βασ. Βασιλείου 14, Βενιζέλου 26, Θεσ/νίκης & Μεραρχίας, 3ο χλμ. Σερρών - Δράμας, Αμυντα - Μ.αλεξανδρου 12, Ηράκλεια Σερρών, Σκούταρι, Κομνηνών 40 & 8ης Μαΐου γωνία, Αθανασίου Αργυρού 1, Νέο Σούλι, Σιδηρόκαστρο, Μητρούσι

• Δράμα: 19ης Μαΐου, M. Αλεξάνδρου 75, Σκρα 52, Ελ. Βενιζέλου & Ανωνύμου 1 –Προσοτσάνη

• Καβάλα: Ομονοιας 69 Α, Παραλία Οφρυνίου, Μουσθένη,

• Κιλκίς: 21ης Ιουνίου 71.
Το δώρο συνίσταται σε δείπνο αξίας 60 € για 2 τυχερούς ανα Νομο. Τα συνεργαζόμενα καταστήματα στα οποία θα πραγματοποιηθούν τα δείπνα, είναι τα εξής: Στα καταστήματα Ελλήνων Γεύσεις και Κάππαρη για τους νικητές του Νομού Σέρρες, Ροδόσταμο και Meating για τους νικητές του Νομού Δράμας, στο Απίκο για τους Νικητές του Νομού Καβάλα και στο Δια Ταύτα και στου Ξακουστού για τους νικητές του Νομού Θεσσαλονίκης.
2. Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό
Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν αποκλειστικώς φυσικά πρόσωπα, τα οποία έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, διαμένουν στην Ελλάδα και έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα.
3. Αποκλεισμός Διαγωνιζομένων
Από το Διαγωνισμό αποκλείονται
α. οι εργαζόμενοι του Διοργανωτή, καθώς και οι συγγενείς τους α΄ βαθμού, οι σύζυγοι καθώς και τα άτομα που στερούνται δικαιοπρακτικής ικανότητας.
Διάρκεια Διαγωνισμού
i) Ως διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού ορίζεται το χρονικό διάστημα από την 7η έως και την 14η Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 10:00 μ.μ.

ii) Διευκρινίζεται ρητά ότι, μετά τη λήξη του Διαγωνισμού ή νέας ημερομηνίας, η οποία θα οριστεί μετά από τυχόν μετάθεση ή αλλαγή της χρονικής διάρκειας του διαγωνισμού, οι συμμετοχές δεν είναι πλέον δυνατές και οι ήδη γενόμενες θεωρούνται αυτοδικαίως ανύπαρκτες και ουδέν επάγονται αποτέλεσμα, ούτε δεσμεύουν πλέον την Διοργανώτρια Εταιρία ΓΑΤΙΔΗΣ ή/και οποιονδήποτε τρίτο. Στην περίπτωση αυτή, οι συμμετέχοντες με τη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό αποδέχονται ανέκκλητα ότι δεν αποκτούν δικαίωμα ή απαίτηση κατά της ΓΑΤΙΔΗΣ, ούτε νομιμοποιούνται να ζητήσουν, είτε τη συνέχιση του λήξαντος διαγωνισμού, είτε παράδοση των μη παραδοθέντων δώρων, είτε άλλη περαιτέρω αποζημίωση.
4. Τρόπος συμμετοχής στο Διαγωνισμό και Ανάδειξης Νικητών Διαγωνισμού

Mε την επιφύλαξη των οριζόμενων στο παρόν (βλ. ενδεικτικά τους υπ’ αρ. 2 και 3 όρους) στο διαγωνισμό συμμετέχουν αυτοδικαίως, αλλά και αποκλειστικώς όσοι δηλώσουν συμμετοχή στο διαγωνισμό και τις κληρώσεις που θα πραγματοποιηθεί μετά τις 15 Φεβρουαρίου σε ώρα και ημερομηνία που θα επιλέξει η διοργανώτρια, στην έδρα της εταιρίας.
5. Ευθύνη

i) Η Διοργανώτρια Εταιρία ΓΑΤΙΔΗΣ δεν ευθύνεται σε οιαδήποτε περίπτωση για τυχόν άμεσες ή έμμεσες ζημίες, δαπάνες και έξοδα που μπορεί να προκύψουν από τυχόν διακοπή, δυσλειτουργία ή καθυστέρηση, απόδοση και γενικά με την πραγματική και νομική κατάσταση του δώρου του διαγωνισμού.
ii) Επίσης, η διοργανώτρια εταιρία ΓΑΤΙΔΗΣ δεν υπέχει οιαδήποτε ευθύνη, ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα τυχόν συμβεί και/ή ζημία και/ή βλάβη σωματική ή υλική τυχόν προκληθεί σε αυτούς, κατά τη χρήση του δώρου, ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία.
6. Δώρο

i) Το δώρο που παρέχεται από την ΓΑΤΙΔΗΣ είναι συγκεκριμένο, προσωπικό, δεν μεταφέρεται σε τρίτο πρόσωπο(συγγενικό ή φιλικό) και δεν δύναται να εξαργυρωθεί σε χρήμα, ούτε να ανταλλαγεί με άλλα δώρα. Φόροι, τέλη ή έξοδα που σχετίζονται με τη χορήγηση του δώρου βαρύνουν το νικητή.
ii) Η ΓΑΤΙΔΗΣ διατηρεί το δικαίωμα προβολής των νικητών (όνομα, επώνυμο, τόπο κατοικίας) στα ΜΜΕ και τα κοινωνικά της δίκτυα και τη διαφημιστική εκμετάλλευση κάθε σχετικού γεγονότος, χωρίς την υποχρέωση πρότερης ενημέρωσης ή καταβολής αποζημίωσης.

iii) Επίσης, διατηρεί το δικαίωμα δημοσίευσης οπτικοακουστικού υλικού από την κλήρωση και παράδοση του δώρου.

7. Προσωπικά Δεδομένα
i) Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνεπάγεται ρητή και ανεπιφύλακτη συναίνεση του συμμετέχοντα τόσο για την καταχώρηση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία τον αφορούν σε αρχείο που θα τηρείται από τη ΓΑΤΙΔΗΣ όσο και την χρήση και επεξεργασία των δεδομένων αυτών, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης ελληνικής και ευρωπαικής νομοθεσίας, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, στο πλαίσιο της διενέργειας και της επίτευξης του σκοπού του Διαγωνισμού.
ii) Όσον αφορά στους νικητές του Διαγωνισμού και στους τυχόν επιλαχόντες αυτών, η ΓΑΤΙΔΗΣ ενημερώνει ότι η ίδια θα επεξεργασθεί τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τους, που θα συλλέξουν από αυτούς, με σκοπό την ενημέρωση των νικητών και τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στους όρους αυτούς, καθώς και την πραγματοποίηση όλων των αναγκαίων ενεργειών για την παράδοση του Δώρου.
iii) Μετά την παράδοση του Δώρου και τη λήξη του Διαγωνισμού, οποιαδήποτε δεδομένα, προσωπικού χαρακτήρα ή μη των συμμετεχόντων, των νικητών και τυχόν επιλαχόντων του Διαγωνισμού διατηρούνται αποκλειστικά για λόγους επικοινωνίας, αποστολής ενημερωτικών email,newsletter, μηνυμάτων αλλα και για στατιστικούς λόγους και βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών της. Σε κάθε περίπτωση ο χρήστης/συμμετέχων στο διαγωνισμό έχει τη δυνατότητα, αφού επικοινωνήσει με το αρμόδιο τμήμα και διαπιστώσει την ύπαρξη προσωπικού του αρχείου, να ζητήσει τη διαγραφή, διόρθωση ή αλλαγή του.
v) Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε συμμετέχων-νικητής δεν επιθυμεί να συνεχιστεί η επικοινωνία του με την Διοργανώτρια Εταιρία ΓΑΤΙΔΗΣ στο πλαίσιο του Διαγωνισμού ή/ και να μην χρησιμοποιηθούν τα στοιχεία του για τους ανωτέρω σκοπούς ή/ και να διαγραφούν τα στοιχεία του και να μην του αποστέλλεται οποιαδήποτε προωθητική ή άλλη επικοινωνία από τη ΓΑΤΙΔΗΣ, παρόλο που είχε προηγουμένως παράσχει την συγκατάθεσή του σχετικά, έχει τη δυνατότητα να γνωστοποιήσει την άρνησή του σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας επικοινωνώντας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση info@gatidis.gr και στο τηλέφωνο 23210 66356.
8. Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας
Με την υποβολή της συμμετοχής του, κάθε συμμετέχων συναινεί να παραχωρεί στις Διοργανώτριες , άνευ αντιτίμου εξ αυτών, τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας του επί της φωτογραφίας που έχει τραβήξει ο ίδιος προκειμένου να συμμετέχει στο Διαγωνισμό, ώστε αυτές να χρησιμοποιούν την εν λόγω φωτογραφία στις ανωτέρω αναφερόμενες ιστοσελίδες/κοινωνικά μέσα δικτύωσης και όπου αλλού τυχόν απαιτηθεί με οποιοδήποτε μέσο και τρόπο για διαφημιστικούς σκοπούς.
9. Τροποποίηση Όρων – Δώρων
Η Διοργανώτρια Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει οποτεδήποτε τους όρους και τα δώρα, να αναβάλει ή και να ματαιώσει το Διαγωνισμό και την κλήρωση, χωρίς προειδοποίηση. Στην περίπτωση αυτή η ΓΑΤΙΔΗΣ δεν θα υπέχει οιαδήποτε υποχρέωση για τυχόν αποζημίωση όσον αφορά στους τυχερούς, που θα αναδειχθούν από την εν λόγω κλήρωση.
10. Εφαρμοστέο Δίκαιο – Δωσιδικία
Οι παρόντες όροι και οι κάθε είδους συμβατικές και εξωσυμβατικές σχέσεις που προκύπτουν κατ’ εφαρμογή τους διέπονται από το ελληνικό δίκαιο. Κάθε διαφορά σχετικά με το Διαγωνισμό, που ενδέχεται να προκύψει στο μέλλον, υποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Θεσσαλονίκης.
11. Αποδοχή των όρων
Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει και συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων.
Όλοι οι συμμετέχοντες αναγνωρίζουν, δηλώνουν και αποδέχονται ρητώς και ανεπιφύλακτα ότι: (α) τα προσωπικά τους στοιχεία είναι ακριβή και αληθή,(β) είναι άνω των δεκαοκτώ (18) ετών, (γ) η προσωπικότητά τους δεν προσβάλλεται ούτε μειώνεται καθ' οιονδήποτε τρόπο από την συμμετοχή τους στην εν λόγω προωθητική ενέργεια της Διοργανώτριας Εταιρίας ΓΑΤΙΔΗΣ, δεδομένου ότι σε αυτήν θα μετέχουν με τα προσωπικά δεδομένα τους (τηλέφωνο επικοινωνίας /σταθερό ή κινητό ηλικία), (δ) ρητώς συναινούν στο να χρησιμοποιήσει η ΓΑΤΙΔΗΣ τα προσωπικά τους στοιχεία (τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση) με σκοπό την εξυπηρέτηση, την προώθηση και τη δημοσιοποίηση του διαγωνισμού, (ε) παρέχουν τη συγκατάθεση και εξουσιοδότηση τους στη ΓΑΤΙΔΗΣ για την προβολή του Διαγωνισμού και των αποτελεσμάτων του μέσω του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου και του διαδικτύου (internet) καθ' όλη τη διάρκειά του. Η ΓΑΤΙΔΗΣ επιφυλάσσεται να χρησιμοποιήσει και να δημοσιεύσει οποιοδήποτε ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικό με την διεξαγωγή του Διαγωνισμού στ) παρέχουν τη συγκατάθεση και εξουσιοδότηση τους για τη διαφημιστική εκμετάλλευση κάθε σχετικού γεγονότος, χωρίς την υποχρέωση πρότερης ενημέρωσης ή καταβολής αποζημίωσης. Η ΓΑΤΙΔΗΣ επίσης διατηρεί το δικαίωμα δημοσίευσης οπτικοακουστικού υλικού από την κλήρωση και την απόδοση των δώρων.
12. Ανάδειξη Νικητών
1. Η ανάδειξη των νικητών (δύο νικητές ανα Νομό που συμμετέχει στην ενέργεια) θα πραγματοποιηθεί με τυχαία επιλογή λαχνού συμμετοχής από υπάλληλο της εταιρίας στην Έδρα αυτής.

2. Τα ονόματα των νικητών θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της ΓΑΤΙΔΗΣ και στη facebook σελίδα https://www.facebook.com/gatidisfresh και όπου αλλού τυχόν κριθεί πρόσφορο μετά την ολοκλήρωση της κλήρωσης και την επιβεβαίωση των νικητών.

3. Μετά την κλήρωση οι νικητές θα πρέπει να επικοινωνήσουν με το τμήμα marketing της ΓΑΤΙΔΗΣ με σκοπό τη διευθέτηση της τακτικής παραλαβής του δώρου τους καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Σε περίπτωση που δεν εμφανιστεί ο νικητής εντός 3 ημερών ή δεν αποδεχθεί το έπαθλο τότε νικητής θα οριστεί ο αναπληρωματικός νικητής του διαγωνισμού. Εάν δεν αποδεχθεί και αυτός το έπαθλο ή δεν επικοινωνήσει με την εταιρία εντός τριών ημερών το έπαθλο παύει να ισχύει.

4. Μετά την εκπνοή της Διάρκειας του Διαγωνισμού και της απόδοσης του δώρου στον νικητή κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση της ΓΑΤΙΔΗΣ παύει να υφίσταται. Η ΓΑΤΙΔΗΣ δεν υπέχει ούτε αναλαμβάνει οποιαδήποτε μελλοντική υποχρέωση έναντι των συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό.

5. Ρητώς διευκρινίζεται ότι το έπαθλο που αποκτήθηκε στο πλαίσιο του Διαγωνισμού δεν μεταβιβάζεται σε τρίτα πρόσωπα, καθ' όλη τη διάρκεια της αξιοποίησής του.

6. Επισημαίνεται ότι ο Διαγωνισμός αποτελεί προωθητική ενέργεια με σκοπό την προώθηση των προϊόντων και των υπηρεσιών της ΓΑΤΙΔΗΣ. Ως εκ τούτου ισχύουν όλοι οι όροι και οι προϋποθέσεις ως προς τη παροχή μέρους ή του συνόλου των εδώ αναφερομένων προϊόντων και υπηρεσιών, σύμφωνα με τους γενικούς και ειδικούς όρους που αφορούν τις σχέσεις της ΓΑΤΙΔΗΣ με τους πελάτες της.

7. Το δώρο αποδίδεται πάντοτε σε συγκεκριμένο είδος και σε καμία περίπτωση δεν ανταλλάσσεται με άλλο είδος, ούτε δίδεται η αξία του σε χρήμα, ή άλλως.

8. Ο κάθε νικητής σε οποιοδήποτε στάδιο διενέργειας του διαγωνισμού, μπορεί να ακυρωθεί για τους εξής ιδίως λόγους: α) σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν αποδεχθεί πλήρως τους παρόντες όρους στο σύνολό τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις, β)σε περίπτωση που παραβιάσει κάποιον από τους παρόντες όρους.

Gatidis Fresh