Όροι και Προϋποθέσεις Συμμετοχής στο Διαγωνισμό για την Παγκόσμια Ημέρα Κοιλιοκάκης 2022. | Γατίδης - Αρτοποιία Ζαχαροπλαστική

Όροι και Προϋποθέσεις Συμμετοχής στο Διαγωνισμό για την Παγκόσμια Ημέρα Κοιλιοκάκης 2022.

A. Αντικείμενο του Διαγωνισμού:

Η ανώνυμη εταιρεία «ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΑΤΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΊΑ ΑΡΤΟΥ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» με τον διακριτικό τίτλο «ΓΑΤΙΔΗΣ ΑΒΕΕ» που εδρεύει στο 3ο χλμ. Σερρών-Δράμας με Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 113292752000 (στο εξής «Διοργανώτρια») διοργανώνει ηλεκτρονικά μέσω του διαδικτύου την προωθητική ενέργεια (στο εξής «Διαγωνισμός») που θα διεξαχθεί στο «Facebook» και συγκεκριμένα στην ομάδα στο Facebook με τίτλο «Gluten Free Bakery», η οποία βρίσκεται στη διεύθυνση https:// https://www.facebook.com/groups/2147137902184240 (εφεξής «Ιστότοπος).
B. Δικαίωμα Συμμετοχής
(εφεξής ο συμμετέχων θα αναφέρεται ως «Συμμετέχων» ή «Χρήστης»):
1. Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν όσοι είναι μέλη της ιδιωτικής ομάδας «Gluten Free Bakery» στο Facebook, είναι άνω των 18 ετών και διαμένουν στην Ελλάδα, ενώ αποκλείονται
α. οι εργαζόμενοι του Διοργανωτή, καθώς και οι συγγενείς τους α΄ βαθμού, οι σύζυγοι καθώς και τα άτομα που στερούνται δικαιοπρακτικής ικανότητας.
2. Απαραίτητη προϋπόθεση για κάθε συμμετέχοντα στο Διαγωνισμό είναι να διαθέτει ενεργό προσωπικό λογαριασμό στο Facebook, ο οποίος είναι σύμφωνος με όλους τους όρους χρήσης του Facebook και η λειτουργία του δεν έχει ανασταλεί για οποιονδήποτε λόγο.
3. Οποιαδήποτε συμμετοχή των ανωτέρω προσώπων στο Διαγωνισμό κατά παράβαση των παρόντων όρων θεωρείται αυτοδικαίως άκυρη.
Γ. Διάρκεια του διαγωνισμού:
1. Ο διαγωνισμός διαρκεί από τις 09/05/2022 έως και τις 23.59 της 16/05/2022
2. Μετά τη Λήξη κάθε του Διαγωνισμού ουδεμία συμμετοχή στην κλήρωση γίνεται δεκτή, άλλως λογίζεται ως μη πραγματοποιηθείσα.
3. Μετά τη λήξη της περιόδου του Διαγωνισμού και συγκεκριμένα μέχρι τις 17/05/2022 θα διεξαχθεί η κλήρωση για την απονομή των δώρων.
4. Η Διοργανώτρια μπορεί κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια να αναβάλει ή να μεταθέσει την ώρα ή/και ημέρα διεξαγωγής του Διαγωνισμού ή/και της κλήρωσης.
Δ. Τρόπος Συμμετοχής:
1. Για να δηλώσουν συμμετοχή στο Διαγωνισμό οι χρήστες θα πρέπει να μεταβούν μέσω του λογαριασμού τους στο Facebook στη σχετική δημοσίευση (στο εξής («Facebook Post») που θα βρίσκεται στο χρονολόγιο («timeline») του Ιστοτόπου για τις ανάγκες διεξαγωγής του Διαγωνισμού. Εκεί οι χρήστες καλούνται να σχολιάσουν τα αγαπημένα τους προιόντα και ποια προιόντα θα ήθελαν βγούν από την εταιρία. Με αυτόν τον τρόπο λαμβάνουν μέρος στην κλήρωση για να κερδίσουν τα δώρα που προβλέπονται.
2. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό και στην κλήρωση ενεργοποιείται σύμφωνα με τα ανωτέρω υπό Δ1. Τα παραπάνω συνιστούν δήλωση συμμετοχής στο Διαγωνισμό και ταυτόχρονη δήλωση ανεπιφύλακτης αποδοχής των όρων του Διαγωνισμού, χωρίς καμία χρέωση ή περαιτέρω διαδικασία.
3. Η Διοργανώτρια έχει δικαίωμα κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια να μην αναρτήσει («upload») ή/και να αφαιρέσει εκ των υστέρων οποιαδήποτε συμμετοχή με παράνομο ή προσβλητικό με οποιονδήποτε τρόπο περιεχόμενο.
4. Κάθε Συμμετέχων μπορεί να συμμετάσχει μία μόνο φορά κατά τους όρους που περιγράφονται ανωτέρω υπό Δ1. Σε περίπτωση περισσότερες συμμετοχές του ίδιου συμμετέχοντος, λαμβάνεται υπ’ όψη μόνο η πρώτη χρονικά συμμετοχή του.
Ε. Δώρα:
1. Τα δώρα που κληρώνονται στο Διαγωνισμό (περαιτέρω τα «Δώρα» και έκαστο εξ’ αυτών το «Δώρο») θα ορίζονται στο σχετικό Facebook Post. Ειδικότερα πρόκειται για εικοσι τρείς (3) νικητές για όλη την περίοδο του Διαγωνισμού που έκαστος εξ αυτών θα κερδίσει ένα (1) καλάθι προιόντων gluten free bakery.
2. Τα δώρα είναι απολύτως προσωπικά, δε μεταβιβάζονται, δεν εξαργυρώνονται και δεν ανταλλάσσονται με χρήματα ή άλλα δώρα.
3. Δικαίωμα συμμετοχής στην κλήρωση για τα δώρα θα έχουν όλες οι έγκυρες συμμετοχές. Έγκυρη είναι η συμμετοχή που (α) πληροί τις προϋποθέσεις όλων των σταδίων του Διαγωνισμού, όπως αυτά περιγράφονται στους παρόντες όρους, (β) δεν αποτελεί, κατά την κρίση της Διοργανώτριας, προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής από το συμμετέχοντα στα συστήματα της Διοργανώτριας ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του συμμετέχοντα ή τρίτου, (γ) έχει υποβληθεί και έχει καταχωρηθεί στα συστήματα της Διοργανώτριας, από την ημερομηνία και ώρα Έναρξης του Διαγωνισμού μέχρι την ημερομηνία και ώρα Λήξης του Διαγωνισμού και (δ) το υλικό που υπέβαλε ο Συμμετέχων δεν προσβάλλει το νόμο, τα χρηστά ήθη ή δικαιώματα τρίτων. Η Διοργανώτρια μπορεί κατά τη διακριτική της ευχέρεια να ακυρώσει και μετά την ηλεκτρονική κλήρωση συμμετοχή, σε περίπτωση που ο λόγος της ακυρότητας εντοπιστεί εκ των υστέρων. Τα Δώρα θα παραληφθούν από τους νικητές μέσα σε διάστημα 1 μήνα από τη διεξαγωγή της κλήρωσης, είτε με παραλαβή τους από φυσικό κατάστημα της διοργανώτριας, είτε με αποστολή με μεταφορική courier, είτε μέσω της υπηρεσίας door to door στις αναφερθείσες στον ιστότοπο πόλεις, που διεξάγεται η υπηρεσία. Νικητές σε πόλεις που δεν λειτουργεί φυσικό κατάστημα της διοργανώτριας ούτε και η υπηρεσία door to door, περιορίζονται σε προϊόντα-δώρα ξηρού φορτίου.
ΣΤ. Ηλεκτρονική Κλήρωση – Τρόπος Ανάδειξης Νικητών Διαγωνισμού:
1. Για την ανάδειξη των νικητών θα πραγματοποιηθεί κλήρωση στην οποία θα συμμετάσχουν όλοι όσοι πληρούν τις προϋποθέσεις όλων των σταδίων του Διαγωνισμού, όπως αυτά περιγράφονται στους παρόντες όρους .
2. Από την κλήρωση θα αναδειχθούν 3 τακτικοί και 3 αναπληρωματικοί νικητές. Σε περίπτωση που δεν εμφανιστεί κάποιος νικητής αυτόματα εντός 5 ημερολογιακών ημερών (από την ημερομηνία κλήρωσης), θα ορίζεται νικητής ο επιλαχών. Η κλήρωση θα γίνει ηλεκτρονικά στα γραφεία της Διοργανώτριας.
3. Ο νικητής θα ενημερωθεί με γραπτό σχόλιο κάτω από την συμμετοχή του (Reply) στο Διαγωνισμό από τους διαχειριστές στο Facebook («administrators») και θα τους ζητηθεί να αποστείλουν τα στοιχεία επικοινωνίας τους εντός 5 ημερολογιακών ημερών σε προσωπικό μήνυμα (inbox) της σελίδας της Διοργανώτριας. Σε περίπτωση που δεν πραγματοποιηθεί επικοινωνία εντός 5 ημερολογιακών ημερών, η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να περάσει στον επόμενο επιλαχόντα.
5. Σε περίπτωση που ο νικητής καθυστερήσει σύμφωνα με τα ανωτέρω ή δεν επιθυμεί να αποδεχθεί το Δώρο του, αυτός χάνει οριστικά το δικαίωμά του επί του Δώρου, το οποίο γεννάται στον επόμενο συμμετέχοντα κατά τη σειρά ανάδειξής στο Διαγωνισμό, ως ανωτέρω.
Ζ. Εμπορικά Σήματα – Πνευματική Ιδιοκτησία:

1. Οι Συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις, εμβλήματα και λοιπά διακριτικά της Διοργανώτριας. Απαγορεύεται οποιαδήποτε τροποποίηση, δημοσίευση, μετάδοση, μεταβίβαση, αναπαραγωγή, διανομή, παρουσίαση, σύνδεση, φόρτωση (download) ή με άλλον τρόπο εκμετάλλευση, εν όλω ή εν μέρει, του περιεχομένου του Διαγωνισμού με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της Διοργανώτριας.
2. Περαιτέρω, η Διοργανώτρια δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο των αναρτήσεων των συμμετεχόντων στον Διαγωνισμό, στους οποίους (συμμετέχοντες) απαγορεύεται να αναρτούν ή να δημοσιοποιούν με οποιονδήποτε τρόπο μέσω της ιστοσελίδας της Διοργανώτριας οποιουδήποτε έργου τρίτου ή έργου που παραβιάζει δικαιώματα τρίτου.
Η. Λοιποί Όροι:

1. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί, ανακαλεί, παρατείνει ή μειώνει τη διάρκεια της παρούσας ενέργειας, χωρίς περαιτέρω ειδοποίηση, κατά την κρίση της καθώς και να μεταβάλει τους όρους και τις ημερομηνίες συμμετοχής ή/και να ματαιώνει την προωθητική ενέργεια στον Ιστότοπο στο Facebook. Σε περίπτωση ανάκλησης, ματαίωσης, διακοπής, παράτασης, χρονικής μετάθεσης κ.λ.π. του Διαγωνισμού, η Διοργανώτρια δε φέρει καμία ευθύνη ή υποχρέωση έναντι των χρηστών.
2. Η Διοργανώτρια μπορεί κατά τη διακριτική της ευχέρεια να ακυρώνει συμμετοχές, μεταξύ άλλων σε περίπτωση που οι αναρτήσεις/σχόλιά τους προσβάλλουν δικαιώματα της Διοργανώτριας, ή και τρίτων ή παραβιάζουν το νόμο. Στην περίπτωση αυτή, διαγράφεται απευθείας το εν λόγω σχόλιο από το Wall, κατόπιν σχετικής ενημέρωσης του Χρήστη.
3. Η συμμετοχή στην παρούσα Ενέργεια προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα. Η Διοργανώτρια δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση αναφορικά με την εξασφάλιση, την υποβοήθηση της πρόσβασης σε χώρους διαδικτύου ή την παροχή διευκολύνσεων σε κάθε ενδιαφερόμενο. Η πρόσβαση στον Iστότοπο στο Facebook επιτρέπεται μόνο υπό τους όρους λειτουργίας του οικείου διακομιστή (server) και τις τεχνικές και λοιπές προϋποθέσεις και προδιαγραφές του Διαγωνισμού. Περαιτέρω, η Διοργανώτρια δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε επιβάρυνση των Συμμετεχόντων-Χρηστών εκ των άνω αιτιών.
4. Η Διοργανώτρια δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη προκύψει στο Facebook και στον Ιστότοπο, η οποία ενδεχομένως έχει ως αποτέλεσμα την προσωρινή ή μόνιμη διακοπή της προωθητικής ενέργειας ή ακύρωσης κάποιων συμμετοχών λόγω μη καταχώρησης της ανάρτησής τους.
5. Η Διοργανώτρια δεν εγγυάται ότι η ιστοσελίδα του Διαγωνισμού ή οι διακομιστές μέσω των οποίων αυτός τίθεται στη διάθεση των επισκεπτών, θα παρέχονται χωρίς «ιούς» ή άλλα επιζήμια συστατικά ή ότι οι ιστοσελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές ή τα αποτελέσματά τους είναι ορθά, πλήρη και διαθέσιμα ανά πάσα στιγμή. Κάθε ενδιαφερόμενος έχει την αποκλειστική ευθύνη να διασφαλίσει με τη χρήση αντιικού λογισμικού τη μη προσβολή και προστασία του προσωπικού υπολογιστή του και των αρχείων του από ιούς ή καταστροφικά προγράμματα – εφαρμογές καθώς και την ενδεχόμενη καταπολέμηση κάθε ανιχνευθέντος ιού. Σε κάθε περίπτωση, η Διοργανώτρια δεν επιβαρύνεται με οποιαδήποτε δαπάνη για την απαραίτητη συντήρηση, επισκευή ή επιδιόρθωση του υπολογιστή του συμμετέχοντος/επισκέπτη και γενικά του συστήματός του για οποιαδήποτε βλάβη υποστεί κατόπιν επίσκεψής του στην ιστοσελίδα του Διαγωνισμού.
6. Η Διοργανώτρια ενημερώνει τους Συμμετέχοντες ότι επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, που συλλέγει από τους ίδιους, με σκοπό την ανάδειξη και δημοσίευση των νικητών και την πραγματοποίηση όλων των αναγκαίων ενεργειών αναφορικά με την απόδοση των Δώρων σε αυτούς, αλλά και την μελλοντική τους ενημέρωση. Κατά το στάδιο υποβολής των στοιχείων για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό, συλλέγονται και αποθηκεύονται τα στοιχεία επικοινωνίας, που έχουν παράσχει οι συμμετέχοντες με τη συγκατάθεσή τους, προκειμένου να επικυρωθεί η συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό και να καταστεί δυνατή η επικοινωνία μαζί τους, εφόσον είναι νικητές, για την αποστολή των Δώρων τους, αλλά και για την μελλοντική τους ενημέρωση. Κατά το τελικό στάδιο ανάδειξης των νικητών και προκειμένου να συσχετιστεί και να αποσταλεί το αντίστοιχο Δώρο στους τελευταίους, συλλέγονται επιπλέον τα εξής προσωπικά δεδομένα των νικητών: Oνοματεπώνυμο, τηλέφωνο, διεύθυνση κατοικίας. Πρόσβαση στα στοιχεία των συμμετεχόντων και των νικητών έχουν μόνο κατάλληλα εξουσιοδοτημένοι εργαζόμενοι της Διοργανώτριας ή εξωτερικοί συνεργάτες της Διοργανώτριας, που ενεργούν για λογαριασμό της και αναλαμβάνουν για λογαριασμό της Διοργανώτριας την τεχνική υποστήριξη, οργάνωση και διενέργεια του Διαγωνισμού. Οι προσωπικές πληροφορίες αποθηκεύονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε κάθε περίπτωση, τα προσωπικά στοιχεία των συμμετεχόντων τηρούνται σύμφωνα με το νέο Ευρωπαϊκό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων. Οι συμμετέχοντες έχουν δικαίωμα, σύμφωνα και με τις διατάξεις των άρθρων 12 έως και 22 του νέου Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 679/2016 (ΓΚΠΔ), να ασκήσουν οποτεδήποτε και χωρίς χρηματική επιβάρυνση τα δικαιώματα της πρόσβασης και ενημέρωσης, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού της επεξεργασίας ή εναντίωσης σε αυτήν, φορητότητας των δεδομένων τους καθώς και να μην υπόκεινται σε απόφαση που λαμβάνεται αποκλειστικά βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ. Σε κάθε περίπτωση ο χρήστης/συμμετέχων στο διαγωνισμό έχει τη δυνατότητα, αφού επικοινωνήσει με το αρμόδιο τμήμα και διαπιστώσει την ύπαρξη προσωπικού του αρχείου, να ζητήσει τη διαγραφή, διόρθωση ή αλλαγή του. Τυχόν παράπονα υποβάλλονται στην αρμόδια Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων [www.dpa.gr]. Σε κάθε περίπτωση, η παροχή των ανωτέρω προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων αποτελεί αναγκαίο όρο για τη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό, ενώ η παροχή των επιπλέον δεδομένων επικοινωνίας των νικητών, αποτελεί αναγκαίο όρο για την εκτέλεση των υποχρεώσεων της Διοργανώτριας ως προς την αποστολή των Δώρων. Η νομική βάση επεξεργασίας των ανωτέρω δεδομένων είναι η εκπλήρωση των όρων της σύμβασης περί διενέργειας του διαγωνισμού καθώς και η προώθηση των προϊόντων της Διοργανώτριας. Επομένως εάν οι συμμετέχοντες δεν επιθυμούν να τύχουν τα προσωπικά δεδομένα τους της ανωτέρω περιγραφόμενης επεξεργασίας, δεν δύνανται να λάβουν μέρος στον Διαγωνισμό και εάν οι νικητές δεν επιθυμούν να παράσχουν τα επιπλέον προσωπικά δεδομένα επικοινωνίας, δε θα δύνανται να παραλάβουν το δώρο τους ή να ενημερωθούν στο μέλλον για την προώθηση των προϊόντων της Διοργανώτριας. Η Διοργανώτρια επεξεργάζεται τα ως άνω προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων τηρουμένων των αρχών της διαφάνειας, της ελαχιστοποίησης ως και του περιορισμού της επεξεργασίας μόνο για τον σκοπό του παρόντος Διαγωνισμού και αποκλειστικά για λόγους επικοινωνίας, αποστολής ενημερωτικού υλικού, στατιστικούς και βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών της ενώ έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα, τεχνικά, οργανωτικά, νομικά προκειμένου να διασφαλίσει την προστασία των δεδομένων αυτών κατά την επεξεργασία τους. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να μεταβάλλει την πολιτική απορρήτου και της προστασίας προσωπικών δεδομένων ως απαιτείται για να συμμορφώνεται με τις εκάστοτε εφαρμοζόμενες νομικές και κανονιστικές υποχρεώσεις με ανακοίνωση της σχετικής τροποποίησης και ενημέρωσης στην www.gatidis.gr
7. Η ευθύνη της Διοργανώτριας περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στη διάθεση των προγραμματισμένων Δώρων. Η Διοργανώτρια δεν ευθύνεται έναντι των Συμμετεχόντων στον Διαγωνισμό ή οποιουδήποτε τρίτου για οποιονδήποτε λόγο συμπεριλαμβανομένης της αμελείας, τυχερών και ανωτέρας βίας.
8. Μετά την εκπνοή της διάρκειας του διαγωνισμού και της διανομής των Δώρων κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση της Διοργανώτριας και των ανωτέρω εταιρειών παύει να υφίσταται.
9. Οι παρόντες αναλυτικοί όροι συμμετοχής στο διαγωνισμό βρίσκονται αναρτημένοι στην ιστοσελίδα www.gatidis.gr
10. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των παρόντων όρων, ακόμη και εάν τροποποιηθούν μελλοντικώς, ως ανωτέρω προσδιορίζεται. Οποιαδήποτε διαφορά τυχόν ανακύψει σχετικά με τον Διαγωνισμό και την εφαρμογή των παρόντων όρων θα επιλύεται καταρχήν από τριμελή επιτροπή της αποκλειστικής επιλογής της Εταιρείας. Περαιτέρω δε, για οποιαδήποτε διαφορά δεν δύναται να επιλυθεί όπως παραπάνω ορίζεται σε σχέση με τον ως άνω Διαγωνισμό, αρμόδια ορίζονται αποκλειστικά τα Δικαστήρια Σερρών και εφαρμοστέο δίκαιο το Ελληνικό.

Gatidis Fresh